Time for video

Политика за поверителност и защита на личните данни

Юридическа информация

Тази интернет страница (time4video.eu) е Собственост на “Тайминвест БВ” ООД ЕИК : 202978821При използване на тази страница, моля да имате предвид следното:

Съдържание, разположено на интернет страницата

Съдържанието на информационните ресурси, разположени на тази интернет страница е съобразено с изискванията на действащото в Република България законодателство. В случай, че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да ни уведомите незабавно. Разположената на страницата информация от правно естество няма характер на правна консултация, а е предоставена само с информативна цел. Настъпили вреди вследствие на предприети правни или фактически действия само въз основа на информацията, разположена на тази интернет страница, са изцяло за сметка на предприелите действията лица.

Отговорност за чуждо съдържание

“Тайминвест БВ” не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които могат да сочат електронни препратки от тази интернет страница, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица. Ако установите случаи на електронни препратки към информационни ресурси с неактуално, невярно или непълно съдържание или към информационни ресурси, чието съдържание противоречи на действащото законодателство, моля да ни уведомите незабавно.

Авторски права

Софтуерът, осигуряващ функционирането на тази интернет страница, нейният дизайн, включително цялата разположена на страницата информация, доколкото не съставляват обществена информация, са обект на авторско право. Никаква част от обектите на закрила не може да се възпроизвежда, да се превежда, променя или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на “Тайминвест БВ”

Лични данни

Лични данни се събират чрез тази интернет страница обработват от “Тайминвест БВ” единствено за целите на предоставянето на електронни услуги, при стриктно спазване на  разпоредбите на Закона за електронното управление, Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Регламент (ЕС)№910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23.07.2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар; Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

Автоматично събиране на информация

Приложенията за мобилни устройства могат да събират определена информация автоматично. Такъв тип данни са: тип мобилно устройство, версия на операционна система, уникални идентификационни номера на устройството, данни за мобилната мрежа, тип на интернет браузър, информация за начина, по който се използва приложението.

Събиране на информация за местоположение

При използването на мобилни приложения се събира и обработва информация за Вашето местоположение, което спомага за персонализирането на работата Ви. За определянето на местоположението Ви се използват различни технологии, включително IP адрес, GPS и други сензори, които могат да предоставят информация за устройства. Тези правила за поверителност Ви гарантират, че ние няма да разкриваме текущото Ви местоположение на трети лица. Ако не желаете да използваме Вашето местоположение, е необходимо да изключите услугите за местоположение за мобилно приложение, която се намира в настройките на профила Ви или в настройките на мобилни телефони и/или в мобилното приложение.

Защита на личните Ви данни

Предоставените от Вас лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица, освен в случаите, предвидени в закон, като ще бъдат съхранявани във времето, в което Вие използвате приложението и в разумен срок след това. Автоматично събраната информация ще бъде запазена в срок до 24 месеца и след това може да бъде съхранявана в обобщена форма. Ако искате данните за потребителския Ви профил и автоматично събраната информация да бъдат изтрити може да се свържете с нас на info@time4video.eu Имайте предвид, че някои или всички събирани данни при използването на приложението са необходими, за да може то да функционира правилно и потребителят да получава по-качествена услуга.

Съгласие за употреба

Когато използвате time4video.eu, Вие се съгласявате да обработваме Вашите лични данни, както е посочено в тези правила за поверителност. Това включва използването на „бисквитки“, които представляват текстови компютърни данни, съхранявани в браузъра на потребителя, предназначени за използване от уеб страници. Тези данни позволяват да се идентифицира устройството на потребителя и правилното поведение на дадена уеб страница, съобразено с неговите индивидуални предпочитания. „Бисквитките“ обикновено съдържат името на уебсайта, времето за съхранение на крайното устройство и уникален номер.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно поверителността на личните Ви данни при използването на мобилното приложение на lxacademy, или въпроси относно нашите утвърдени правила за защита на личните данни, обработвани в time4video.eu, можете да се свържете с нас на имейл адрес info@time4video.eu

Call Now Button